ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจรวยพร เบ็ญจา
ครู คศ.3

นางปราณี ศรีลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0