ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจรวยพร เบ็ญจา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางปราณี ศรีลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6