ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมมาตย์ เพียรชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางประภาพร บนปาก
ครู คศ.3