ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมมาตย์ เพียรชนะ
ครู คศ.3

นางประภาพร บนปาก
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ อินทรพาณิชย์
ครูอัตราจ้าง