ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นายปราโมทย์ เสนาคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวกัลยา พรมคำบุตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธวัช ชาติชำนิ
นักการภารโรง