ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารุวรรณ สุวรรณชัยรบ
ครู คศ.3

นางสมพร ช่างนิรันดร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางอุไรลักษณ์ หัสกรรจ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0