ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารุวรรณ สุวรรณชัยรบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมพร ช่างนิรันดร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอุไรลักษณ์ หัสกรรจ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น