ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปัจรีย์ เครือทอง
ครู คศ.3

นางวนิดา วงศ์สุกัลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2