ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพรรณี อุตระหงษ์
ครู คศ.3

นางสุวิมล แซ่เล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1