ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนุดาวัลย์ สัมฤทธิคุณากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางป้องกลิ่น เพียรชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัตนา จิตรเจริญ
ครูผู้ช่วย