ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางดวงฤดี ทาเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1