ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรพล บรรเทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางปัจรีย์ เครือทอง
ครู คศ.3

นางสาวจรวยพร เบ็ญจา
ครู คศ.3

นางประภาพร บนปาก
ครู คศ.3