ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

          โรงเรียนบ้านแร่   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลแร่   อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   โทร  042-164863   โทรสาร  042-164863

(e-mail)  Banraeschool@hotmail.com   (website)  WWW.Banrae.ac.th

           โรงเรียนบ้านแร่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2464  อาศัยศาลาการเปรียญวัดเหนือศรีสะอาดเป็นที่เล่าเรียน  มีครูสอนคนเดียวคือ  นายสิงห์  จิตรธรรม     

           พ.ศ. 2485  ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและวัสดุการก่อสร้างสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการสร้างอาคารเรียนในที่ดินปัจจุบันและตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลแร่

(แร่ราษฎร์วิทยานุกูล) 

           พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านแร่ 

           พ.ศ. 2509  ได้โอนโรงเรียนประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาดไทย   

           พ.ศ. 2511  ได้แยกจากส่วนอำเภอพรรณนานิคม  มาสังกัดที่กิ่งอำเภอพังโคน 

           พ.ศ. 2515  ได้รับจัดสรรงบประมาณแบบ ป.1 ฉ  ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ส้วมขนาด 3 ที่  จำนวน 1 หลัง 

           พ.ศ. 2517  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  สร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง   ส้วมแบบ 401  ขนาด 3 ที่  จำนวน 1 หลัง 

           พ.ศ. 2520  เปิดการศึกษาภาคบังคับ  ป.1 - ป.7  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ4  จำนวน 1 หลัง  

ส้วมแบบ 401  ขนาด 3 ที่  จำนวน 1 หลัง  

           พ.ศ. 2521  ยุบการศึกษาภาคบังคับจากเดิม  ป.1 - ป.7  เป็นการศึกษาภาคบังคับ  ป.1 - ป.6 

           พ.ศ. 2523  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 

           พ.ศ. 2525  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26  ขนาด 3 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  

           พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ 202  จำนวน 1 หลัง 

           พ.ศ. 2527 - 2531  ชาวบ้านได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน 3 แปลง 

           พ.ศ. 2542 - 2544  ได้เปิดทำการศึกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 

           พ.ศ. 2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2529  ขนาด 3 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง

           พ.ศ. 2546  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  2 

           ปัจจุบันมีนายเรืองฤทธิ์   สุวรรณชัยรบ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และนายอังกูร  บุญรักษา  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครูผู้สอนทั้งหมด  20  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  ครูธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงนักเรียนพิการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  365  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้

       ทิศเหนือ         จรดกับคลองชลประทานน้ำอูน

                   ทิศใต้             จรดกับถนนศรีสะอาด

                   ทิศตะวันออก    จรดกับคลองชลประทานน้ำอูน

                   ทิศตะวันตก      จรดกับที่ดินนายพุ่ม  ลีทอง

  เขตพื้นที่บริการมี  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านแร่  หมู่ 1 , บ้านบะแต้  หมู่ 5 , บ้านด่านพัฒนา  หมู่ 10 , บ้านแร่  หมู่  14  และ บ้านสมสะอาดหมู่ 2  หมู่ 12  (ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)