ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านแร่
บ้านแร่ หมู่ที่ ๑   ตำบลแร่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๖๔๘๖๓
Email : banraeschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :